අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු පිරවීම – මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය විසින් අදාළ සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයන්ගෙන් පහත සඳහන් තනතුරු සඳහා 2018.06.20 දින දක්වා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

සිංහල හා ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය

 • ජනසන්නිවේදනය පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (I ශ්‍රේණිය)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (II ශ්‍රේණිය)/ කථිකාචාර්ය (ආධුනික) / තාවකාලික කථිකාචාර්ය තනතුර
 • සිංහල (වාග්විද්‍යාව/ සාහිත්‍ය න්‍යාය හා සාහිත්‍ය විචාරය) පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (I ශ්‍රේණිය)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (II ශ්‍රේණිය)/ කථිකාචාර්ය (ආධුනික) / තාවකාලික කථිකාචාර්ය තනතුර

වැටුප් පරිමාණය :-

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (I ශ්‍රේණිය)

රු.87,415 – 7X2,020 – 101,555 p.m. U-AC 3 (I) (2020.01.01 සිට)
රු.70,667 – 7X1,632 – 82,091 p.m. U-AC 3 (I) (2018.01.01 සිට)

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (II ශ්‍රේණිය)

රු.76,275 – 11X1,520 – 92,995 p.m. U-AC 3 (II) (2020.01.01 සිට)
රු.61,667 – 11X1,228 – 75,175 p.m. U-AC 3 (II) (2018.01.01 සිට)

 • කථිකාචාර්ය (ආධුනික)

රු.53,235 – 10X1,240 – 65,635 p.m. U-AC 3 (IV) (2020.01.01 සිට)
රු.43,051 – 10X1,002 – 53,071 p.m. U-AC 3 (IV) (2018.01.01 සිට)

 • තාවකාලික කථිකාචාර්ය

රු.49,860/- (ස්ථාවර)  U-AC 2 (2020.01.01 සිට)
රු.40,324/- ( ස්ථාවර) U-AC 2 (2018.01.01 සිට)

 

මීට අමතරව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත දීමනා ගෙවනු ලැබේ. ඒ අනුව,

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (I ශ්‍රේණිය)

ආසන්න දළ වැටුප රු.156,348.95

(එමෙන්ම මූලික වැටුපෙන් 35% ක ප්‍රමාණයක් “පර්යේෂණ දීමනා” ලෙස පර්යේෂණයක නියැලීමට යටත්ව ගෙවනු ලැබේ.)

 • ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (II ශ්‍රේණිය)

ආසන්න දළ වැටුප රු.137,448.05

(එමෙන්ම මූලික වැටුපෙන් 35% ක ප්‍රමාණයක් “පර්යේෂණ දීමනා” ලෙස පර්යේෂණයක නියැලීමට යටත්ව ගෙවනු ලැබේ.)

 • කථිකාචාර්ය (ආධුනික)

ආසන්න දළ වැටුප රු.88,626.25

(එමෙන්ම මූලික වැටුපෙන් 35% ක ප්‍රමාණයක් “පර්යේෂණ දීමනා” ලෙස පර්යේෂණයක නියැලීමට යටත්ව ගෙවනු ලැබේ.)

 • තාවකාලික කථිකාචාර්ය

ආසන්න දළ වැටුප රු.49,024/-

 

ප්‍රතිලාභ :-

ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (I ශ්‍රේණිය)/ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (II ශ්‍රේණිය)/ කථිකාචාර්ය (ආධුනික)

 • මාසික ඉපැයීම්වලින් 10% ක් අර්ථසාධක අරමුදලට බැර වන අතර, විශ්වවිද්‍යාලය විසින් එම තනතුරුලාභීන්ගේ මාසික ඉපැයීම්වලින් 15% ක් ( විශ්වවිද්‍යාලයීය අර්ථසාධක අරමුදල සඳහා 7% ක් හා විශ්වවිද්‍යාල විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදල සඳහා 8% ක්) හා 3% ක් සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදලට බැර කරනු ලැබේ.
 • ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය (II ශ්‍රේණිය) හෝ ඉන් ඉහළ තනතුරු දරන්නන් සඳහා එක් අවුරුදු වැටුප් සහිත සප්ත වාර්ෂික නිවාඩු හෝ අවුරුදු දෙකක වැටුප් රහිත නිවාඩු සඳහා වසර හතක සේවා කාලය අවසානයේ සුදුසුකම් ලබනු ඇත. මෙම සප්ත වාර්ෂික නිවාඩුව එතෙර ගත කරන විට ඒ සඳහා යානපත්‍ර ගාස්තු ලැබීමේ හිමිකම තනතුරුලාභියාට මෙන්ම කලත්‍රයාටද හිමි වේ.

තාවකාලික කථිකාචාර්ය තනතුර

 • මාසික ඉපැයීම්වලින් 10% ක් අර්ථසාධක අරමුදලට බැර වන අතර, විශ්වවිද්‍යාලය විසින් එම තනතුරුලාභීන්ගේ මාසික ඉපැයීම්වලින් 15% ක් විශ්වවිද්‍යාල අර්ථසාධක අරමුදලට හා 3% ක් සේවා නියුක්ති භාරකාර අරමුදලට බැර කරනු ලැබේ.

 

අයදුම්පත් හා අයදුම් කිරීමේ ක්‍රමය

ඉහත තනතුරු සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන ආයතන අංශයෙන් ලබා ගත් අයදුම්පත් මගින් අයදුම් කළ යුතුය. අයදුම්පත, අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හා අනෙකුත් විස්තර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාල නිල වෙබ් අඩවියෙන් (www.sjp.ac.lk) බාගත කර ගැනීමෙන් ලබා ගත හැක. අයදුම්පත් නිකුත් කිරීමේ අවසන් දිනය 2018.06.18 වේ.

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපැල් මගින් නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරි/ අධ්‍යයන ආයතන අංශය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ යන ලිපිනයට 2018.06.20 දිනට ප්‍රථම එවිය යුතුය. අයදුම්පත බහා එවන කවරයේ වම්පස ඉහළ කෙළවරෙහි අයදුම් කරනු ලබන තනතුර පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය.

විශ්වවිද්‍යාල ක්ෂේත්‍රය/ රාජ්‍ය සේවය/ රාජ්‍ය සංස්ථා/ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල සේවයෙහි නියුතු අයදුම්කරුවන් ස්වකීය අයදුම්පත් අදාළ ආයතන ප්‍රධානීන් මගින් එවිය යුතුය.

අපේක්ෂකයන්ගේ ලුහුඬු ලැයිස්තු සැකසුම විශ්වවිද්‍යාලය සතු වේ. මෙම අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල නොවන, අසම්පූර්ණ සහ නියමිත දිනට පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් දැනුම්දීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබේ.

ලේඛකාධිකාරී,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,
ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ.

Download the Application Form

Download the Particulars
Lecturer (Probationary) Non Medical-Dental Handout

Category Posts