නවෝත්පාදන හා ව්‍යවසායකත්වය කරා යන මාවත සඳහා USJ සහ NSYSU අතර සහයෝගිතාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ලොව ප්‍රමුඛ පෙළේ විශ්වවිද්‍යාල සමඟ සහයෝගීතාවයෙන් පශ්චාද් හා ආචාර්ය උපාධි පිරිනැමීම මගින් කීර්තිමත් පර්යේෂකයන් ලෙස තම ශිෂ්‍යයන්ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීමේ ප්‍රමුඛයා බවට පත්ව තිබේ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා සමග 2019 ඔක්තෝබර් මස 24 වන දින සිට 27 වන දින දක්වා තායිවානයේ ජාතික සන්-යත්සෙන් විශ්වවිද්‍යාලයේ සංචාරයක නිරත විය.
වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න 

Vice President Dr. Yang-Yih Chen, Prof. Ranil De Silva, Director World Class University Project, Vice Chancellor Prof. Sampath Amaratunge, Prof. Ying-Yao Cheng, President of NSYSU with Dr. Chih-Wen Kuo, Vice President for Office of International Affairs (OIA) and Vice President Dr. Mitch Chou, Office of Research & Development (ORD) of NSYSU 
Left: Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor and Prof. Ranil de Silva, Director of World Class University Project visited RSRCTB with Dr. Jentaie Shiea, Director Toxicology and Biomedicine and Prof. Yu-Chung Chiang
Right: Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor and Prof. Ranil de Silva, Director of World Class University Project visited ECSTIC Taiwan Center with Prof. Chih-Chuang Liaw.
Left: Prof. Sampath Amaratunge, and Prof. Ranil de Silva, at the Aerosol Science Dept. with Prof. Chia C. Wang and Prof. Yu-Chung Chiang
Right: Prof. Sampath Amaratunge, and Prof. Ranil de Silva, at the Kaohsiung International Food Show with Prof. Yu-Chung Chiang
Prof. Sampath Amaratunge, and Prof. Ranil de Silva, visited Marince Biology Museum with Prof. Chih-Chuang Liaw.

Category Posts

Collaboration between USJP & NSYSU: Path Towards Innovation and Entrepreneurship

The University of Sri Jayewardenepura has paved the way as the leader at securing the future of its student’s as renowned researchers by offering split/joint M.Phil and double Doctorates in multidisciplinary research areas in collaboration with top world ranking Universities. Vice-Chancellor Prof. Sampath Amaratunge and Prof Ranil De Silva, Director, World Class University Project visited National Sun Yat-sen University, Taiwan (NSYSU) and Kaohsiung International Food Show, 24th to 27th October 2019.

MoUs between USJP and NSYSU have successfully provided unique openings towards split/joint M.Phil/Double Doctorates, exchange of students, faculty members and researchers with the objective of sharing resources and knowledge for research projects, joint publications and product development leading to innovations.

Vice President Dr. Yang-Yih Chen, Prof. Ranil De Silva, Director World Class University Project, Vice Chancellor Prof. Sampath Amaratunge, Prof. Ying-Yao Cheng, President of NSYSU with Dr. Chih-Wen Kuo, Vice President for Office of International Affairs (OIA) and Vice President Dr. Mitch Chou, Office of Research & Development (ORD) of NSYSU 

Key Accomplishments from USJP visit to NSYSU

  • As a fruitful effort of this meeting, Vice Chancellor, Prof. Sampath Amaratunge gave an illustrative presentation on establishing a new Faculty on Urban and Aquatic Bioresources at USJP in collaboration with NSYSU – Prof. Ying-Yao Cheng, President of NSYSU, Vice President Dr. Chih-wen Kuo, Office of International Affairs (OIA), Vice President Dr. Mitch Chou, Office of Research & Development (ORD), Dr. Hsien Hua Lee, Dean, College of Marine Sciences and Prof. Chia C. Wang, Director of Aerosol Science Research Center of NSYSU who have expertise in Aerosol Science & Biophysical Chemistry as well as all the academics of Marine Biology Department graciously agreed to extend their contribution on the proposed faculty establishment.
  • Dr. Jentaie Shiea, Director Toxicology and Biomedicine (RSRCTB) launched the first example worldwide to successfully use ambient mass spectrometers in clinical emergency medical care. He has agreed to join hands with us to provide training in short/long term workshops on Mass Spectrometry
  • As an outcome of the split/ double M.Phil program, a successful discussion was held on genetic characterization of Cinnamon, ICIBN-USJP will establish the only center for barcoding service in Sri Lanka as pioneers in implementing a Barcoding facility for Natural Products in with the aim of “Crushing Biopiracy” in collaboration with NSYSU.

This visit has undoubtedly strengthened the bond between the two universities and has promoted fellowship and mutual understanding leading to more chances of collaborations between NSYSU and USJP in the future.

The University of Sri Jayewardenepura extends sincere gratitude to Prof. Ying-Yao Cheng, President of NSYSU, Senior Vice President Dr. Yang-Yih Chen, Dr. Chih-Wen Kuo, Vice President for International Affairs, Vice President Dr. Mitch Chou, Office of Research & Development (ORD), Prof. Yu-Chung Chiang, Ms. Vivian Chung, Ms. Ruru Chiang, the other academic members and the fellow administrative staff of National Sun Yat-sen University for their impeccable hospitality, and invaluable service to USJP. Furthermore, we extend our gratitude to academics of NSYSU and all the officials for arranging this remarkable program and kind hospitality for Vice-Chancellor and Director, World Class University Project, USJP.

Prof. Sampath Amaratunge and Prof. Ranil de Silva will be looking forward to NSYSU’s visit to Sri Lanka with the aim of establishing the Faculty of Urban and Aquatic Bioresources as a collaborative effort at USJP.

Left: Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor and Prof. Ranil de Silva, Director of World Class University Project visited RSRCTB with Dr. Jentaie Shiea, Director Toxicology and Biomedicine and Prof. Yu-Chung Chiang
Right: Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor and Prof. Ranil de Silva, Director of World Class University Project visited ECSTIC Taiwan Center with Prof. Chih-Chuang Liaw.
Left: Prof. Sampath Amaratunge, and Prof. Ranil de Silva, at the Aerosol Science Dept. with Prof. Chia C. Wang and Prof. Yu-Chung Chiang
Right: Prof. Sampath Amaratunge, and Prof. Ranil de Silva, at the Kaohsiung International Food Show with Prof. Yu-Chung Chiang
Prof. Sampath Amaratunge, and Prof. Ranil de Silva, visited Marince Biology Museum with Prof. Chih-Chuang Liaw.

Category Posts