ජපන් විද්‍යා හා තාක්ෂණික නියෝජිතායතනය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ සංචාරයකට පැමිණේ.

යූජි නිෂකාවා මහතා , ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා,
මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා , මහාචාර්ය පත්මලාල් මහතා

ජපන් විද්‍යා හා තාක්ෂණික ආයතනයේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් 2019 පෙබරවාරි මස 19 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ කාය ව්‍යවච්ඡේද අධ්‍යනාංශයට පැමිණුනේ 2017 නොවැම්බර් මස 29 වන දින විශ්ව විද්‍යාලයීය උපකුලපතිතුමා සමඟ පැවති නිළ රැස්වීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසවේ. (http://www.jst.go.jp/EN/operations/operation_d.html)
නොබෙල් සම්මාන ලාභීන් හමුවීම, බහු සංස්කෘතික සහ අති නවීන තාක්ෂණයන් ඇසුරු කිරීමට ලැබීම වැනි අවස්ථා රැසක් ඇති බැවින් මෙම වැඩ සටහන අයදුම්කරුවන්ට බොහෝ සෙයින් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. මෙම වැඩසටහන 2016 සිට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා : https://www.sjp.ac.lk/news/japan-science-technology-agency-visits-university-sri-jayewardenepura/

Left: Mr. Yuji Nishakawa explaining the Sakura Exchange Program to Prof. Ranil De Silva, Right: JST delegates with Professor Ranil in front of the Genetics Diagnostics Lab

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts