කේරලය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පුද්ගලික මහජන හවුල්කාරිත්වය

සාමාන්‍ය හා රෝගී මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා උසස් තාක්ෂණික ක්‍රම වන IBRO – APRC පාසලේදී සෞඛ්‍ය සම්පන්න මොළය වයසට යාම සඳහා ස්වභාවික ආහාර හා ජීවන රටා සාධක යන මැයෙන් ආරාධිත දේශනයක් මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා විසින් පවත්වන ලදී.

From right: Dr. C. Kesavadas, Professor and Head of the Imaging Sciences and Interventional Radiology, Prof Ranil de Silva ICIBN, USJP, Dr. Kamalesh K Gulia, Organizing Secretary, IBRO-APRC school
Group photograph at IBRO-APRC school Seated Dr. Kamalesh Gulia , Dr. C. Kesavadas,   Dr. M.D.Nair  and  Dr. Ranil de Silva

From right: Dr. Moinak Banerjee, Dr. Ranil de Silva ICIBN, USJP Dr RV Omkumar, Scientist, Rajiv Gandhi Centre for Biotechnology
Smt. K. K. Shailaja Teacher, Honorable Minister of Health and Social Justice, Prof Ranil de Silva ICIBN, USJP and other ministry officials during the meeting.
Smt. K. K. Shailaja Teacher, Honorable Minister of Health and Social Justice, Government of Kerala and Prof Ranil de Silva ICIBN, USJP
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News