ජපුර සහ බිජිං තාක්ෂණ ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ චීනයේ බිජිං තාක්ෂණ ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2018 ජුනි මස 19 වැනිදා විශ්විද්‍යාලිය පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේදී සිදුවිය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ද බිජිං තාක්ෂණ ආයතනය නියෝජනය කරමින් එහි උප සභාපති ද සහභාගී විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News