අංගම්පොර පාඨමාලව – අධ්‍යයන හා සහායක කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විදුදය අංගම්පොර සංගමය මඟින් විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍යයන හා සහායක කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අංගම්පොර පාඨමාලවක් ආරම්භ කර ඇති අතර එය සැම බදාදා දිනකම පැවැත්වේ.

 

Category Posts

Angampora Course for Academic and Academic Supporting Staff

Vidudaya Angampora Society now has initiated a course on Angampora (Traditional Sri Lankan Martial Art) for the Academic and Academic Support Staff of the University of Sri Jayewardenepura. The course will be conducted every Wednesday from 6 oo pm onwards at the newly established Angampora Maduwa (behind the University Swiming Pool), under the direction of Angampora Master Karunapala.

 

 

Category Posts