ජපුර මාධ්‍ය කණ්ඩායම 2019 උසස් පෙළ නව විෂය නිර්දේශය සඳහා වන අධ්‍යාපන වීඩියෝ මාලාව එලි දක්වයි.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය විවෘත ඉගෙනුම් වෙබ් අඩවිය 2019 උසස් පෙළ නව විෂය නිර්දේශය සඳහා වන අධ්‍යාපන වීඩියෝ මාලාව එලි දක්වා ඇත. මෙය ගුරුවරුන් සහ සිසුන් යන දෙපාර්ශවය සඳහාම ප්‍රයෝජනවත්වේ. කළා, වාණිජ, විද්‍යා හා ගණිත විෂය මාලා සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති මෙම අධ්‍යාපන වීඩියෝ මාලාව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය 60 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සිදු කරන ලද තවත් එක් වැඩසටහනකි.
මෙම වීඩියෝ පාඩම් තෝරාගත්, පළපුරුදු මහාචාර්යවරුන් සහ කථිකාචාර්යවරුන් විසින් සම්පාදනය කර ඇති අතර ජපුර මාධ්‍යය මගින් මෙම වීඩියෝ පාඩම් ඉදිරිපත් කර ඇත.
අධ්‍යාපන වීඩියෝ මාලාව සඳහා පිවිසෙන්න   Open learning platform (learn.sjp.ac.lk) හෝ  http://learn.sjp.ac.lk/course/al-new-syllabus-videos-for-students-and-teachers/

2019 උසස් පෙළ නව විෂය නිර්දේශය සඳහා වන අධ්‍යාපන වීඩියෝ – භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, ගණිතය, සිංහල, භූගෝල විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, දේශපාලන විද්‍යාව, ගිණුම්කරණය,ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය සහ තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව

GCE A/L 2019 Biology-Immunity by Prof. M. J. S. Wijeyaratne

GCE A/L 2019 Biology New Syllabus by Prof. Sanath Hettiarachchi – To be released soon

GCE A/L 2019 Geography New Syllabus by Rev. Ven. Dr. Pinnawala Sangasumana – To be released soon

GCE A/L 2019 Sinhala New Syllabus by Prof Rathnasiri Arangala – To be released soon

GCE A/L 2019 Political Science – New Syllabusby Dr. Terrance Purasinghe – To be released soon

GCE A/L 2019 Chemistry New Syllabus by Prof Sudantha Liyanage

GCE A/L 2019 Business Studies by Sudath Manjula

GCE A/L 2019 Physics New Syllabus Introduction by Prof S D Rosa

GCE A/L Science for Technology by Prof Sudantha Liyanage – To be released soon

GCE A/L 2019 Chemistry by Prof S P Deraniyagala – To be released soon

GCE A/L 2019 Combined Mathematics New Syllabus by Mr. Kapila Silva

GCE A/L 2019 Biology New Syllabus by Prof. Hiran Amarasekara

GCE A/L Accounting 2019 New Syllabus Introduction by Dr. Kariyawasam

GCE A/L Accounting New Syllabus 2019 උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (මුලික සටහන් පොත්) by Mr. Sandaruwan

GCE A/L Accounting New Syllabus 2019 උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (සුළු මුදල් ගෙවීම් ජ’නලය) by Mr. Sandaruwan

GCE A/L Accounting New Syllabus 2019 උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය (බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශනය) by Mr. Sandaruwan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News