විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙල 2019 පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුව

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ සිංහල හා ජන සන්නිවේදන අධ්‍යනාංශය විසින් 2019 සැප්තැම්බර් මස 3 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත විද්‍යෝදය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙල පිලිබඳ මාධ්‍ය හමුව 2019 අගෝස්තු 26 වන දින මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති තුමා වන මහාචාර්ය ශිරන්ත හීන්කෙන්ද මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News