අප ගැන: ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ලංකාව

ශ්‍රී ලංකාවේ කොළොඹ නගරයෙන් කිලෝමීටර් 15 දුරින් පිහිටි නුගේගොඩ ගංගොඩවිල මනරම් භුමි භාගයක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය පිහිට ඇත. ඉගැන්වීම් ක්‍රම, ශිෂ්‍යත්ව සහ පර්යේෂණ තුලින් දැනුම හඹා යාමට සහ සම්ප්‍රේෂණය කිරීමටත් නිර්මාණශිලිත්වය, බුද්ධිමය චින්තනයේ සහ ප්‍රකාශනයේ නිදහස, සමාන අවස්ථා, සාධාරණත්වය සහ වෘත්තීමය වර්ධනය අගයකරමින් සමාජයට සක්‍රීය සේවාවක් ලබා දීමටත් විශ්වවිද්‍යාලය කැපවී සිටිනවා.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ 1978 අංක 16 දරණ විශ්විද්‍යාල පනතේ විධිවිධාන යටතේ ස්ථාපිත ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය පනතේ විධිවිධාන සහ පසුකාලින සංශෝධන යටතේ ස්වාධින විශ්වවිද්‍යාලයකි.

ලිපිනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය
ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ, ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන :
+94 11 2758000
+94 11 2802022
+94 11 2802023
+94 11 2801024
+94 11 2801025

විද්‍යුත් ලිපිනය : info@sjp.ac.lk

අප අමතන්න

උපකුලපති :
මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා

දුරකථන :+94 11 2803474
+94 11 2802350
විද්‍යුත් ලිපිනය : vc@sjp.ac.lk
ෆැක්ස් : +94 11 2801604

රෙජිස්ට්රාර් :
කේ. ඥානසිරි බ්‍රිට්‍රෝ මහතා
දුරකථන : +94 11 2802293
විද්‍යුත් ලිපිනය : registrar@sjp.ac.lk
ෆැක්ස් : +94 11 2801843

විශ්වවිද්‍යාල ගීතය :
http://www.sjp.ac.lk/about/university-anthem/
පිහිටුම් සිතියම :
http://www.sjp.ac.lk/location-map-of-university-of-sri-jayewardenepura/