ජපුර පා ගමන – 2019

 

කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨ ආදී විද්‍යාර්ථයන් විසින් සංවිධානය කරන ලද ජපුර පා ගමන 2019 මාර්තු මස 9 වන දින පවත්වන ලද අතර හරිත, පිරිසිදු, පාගමන එහි තේමාව විය. දහස් ගණන් වූ ආදී විද්‍යාර්ථයන්ද, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන්ද අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීවරුන්ද ආචාර්යවරුන්ද තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක්ද මෙයට සහභාගී විය.

Category Posts

Japura Walk 2019 by the Alumni Association of FMSC

 

Alumni Association of the Faculty of Management of Studies successfully conducted the official Walk under the theme of Green, Clean and Walk on 09th March 2019. Thousands of Alumni members joined with this proud walk including Prof. Sampath Amaratunge; Vice Chancellor of the University, Dr. Anura Kumara; Dean- Faculty of Management Studies and Commerce, several Deans of Faculties, Heads of the Departments, Entrepreneurs and many professionals in the industry.

Category Posts