පර්යේෂණ සම්මාන 2017 සඳහා දැන් අයදුම් කරන්න

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 2017 ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සඳහා පර්යේෂණ සම්මාන 2017 සඳහා 2018 අගෝස්තු 01 වනදාට පෙර අයදුම් කල හැකිය.

මේ සඳහා අයදුම් කිරීම සඳහා විශ්විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායම විසින් සංවර්ධිත වෙබ් යෙදුමට පිවිසෙන්න : research.sjp.ac.lk/award2018

මහාචාර්ය එම්. එම්. පත්මලාල් මහතා සම සභාපති ධුරය හොබවන පර්යේෂණ සභාව විසන් පිරිනමනු ලබන සම්මාන ඇතුළු වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/news/apply-now-research-awards-2017

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News