එක්සත් රාජධානියේ අධ්‍යයන ප්‍රකාශන ආයතනයකින් ජපුර ඇගැයේ

2018 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනිදා පැවති ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පුස්තකාලාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය අන්තර්ජාතික සමුළුවේදී එක්සත් රාජධානියේ අධ්‍යයන ප්‍රකාශන ආයතනයක් මඟින් එහි ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකාව තුල 2015 සිට 2017 දක්වා වැඩියෙන්ම භාවිත කල විශ්වවිද්‍යාලය ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සම්මානයෙන් පුදනු ලැබිය.

මෙම සම්මානය හිමි වීමේ ප්‍රවෘත්තිය 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 20 වැනිදා පැවති පුස්තකාල කාරක සභාවේදී ප්‍රකාශ කල අතර ඒ වෙනුවෙන් මඟ පෙන්වූ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාට සහ කැපවීමෙන් සේවය කරන පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලයටද මේ දත්ත ගබඩාව භාවිතා කරන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාවටද විශේෂ ස්තුතිය පුද කළේය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News