මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානෝත්සවය – 2019

2017 – 2018 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා උපාධි අපේක්ෂකයන් හට මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය 2019 මැයි මස 23 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් පීඨ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විය.

තවද එම අවස්ථාවට ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතාද, කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති ආචාර්ය අනුර කුමාර මහතාද තවත් කාර්ය මණ්ඩලයේ පිරිසක්ද සහභාගී විය.

Category Posts

Mahapola Scholarship Awarding Ceremony-2019

Mahapola Scholarships Awarding Ceremony for the Undergraduates of the 2017-2018 academic year was held on 23rd May 2019 at the Board Room of the Administration Building with the participation of Vice Chancellor Prof. Sampath Amaratunge. In addition, Dean of the Faculty of Applied Sciences; Prof. Laleen Karunanayake, Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce; Dr. Anura U. Kumara, academic and administrative staff members participated in the ceremony.

Category Posts