පුජ්‍ය වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමියන්ගේ 55 වන ගුණ සැමරුම

පුජ්‍ය වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමියන්ගේ 55 වන ගුණ සැමරුම 2018 ජූලි මස 17 වන දින පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා පීඨාධිපතිවරු ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය.

Category Posts

55th Commemoration of Ven. Weliwitiye Sri Soratha Maha Thero

55th Commemoration of Reverend Weliwitiye Sri Soratha Thero: the trailblazer of contemporary Piriven University system and the pioneer of the University of Sri Jayewardenepura was held on 17th July 2018 at the Buddhist Shrine of the University.

Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Prof. Surangi Yasawardene, Dean of the Faculty of Medical Science and many other academic and non academic members of the University participated in the Commemoration ceremony. Dr. Praneeth Abeysundara of the Department of Anthropology delivered the commemoration speech at the Sumangala reading hall after the initial ceremony held at the Buddhist shrine.

Related Articles on Ven. Weliwitiye Sri Soratha Maha Thero

Prof. Sampath Amaratunge’s Article on Ven. Welivitiye Sri Soratha Maha Thero
Commemoration speech on Rev Weliwitiye Sri Soratha Thero
54th Commemoration of Reverend Weliwitiye Sri Soratha Thero
53rd Commemoration of Ven. Welivitiye Sri Soratha Maha Thero

Category Posts