පූජ්‍ය වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමියන්ගේ 56 වන අනුස්මරණය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයීය පුරෝගාමී වන පූජ්‍ය වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමියන්ගේ 56 වන අනුස්මරණය 2019 ජූලි මස 25 වන දින විශ්වවිද්‍යාලයීය බෞද්ධ මන්දිර පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ.
ගෞරවනීය මහා සංඝයා වහන්සේලාද විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද පීඨාධිපතිවරුන්ද ඇතුළු තවත් සම්භාවනීය පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

පූජ්‍ය වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමියන් පිලිබඳ ලියැවුණු ලිපි,

ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා විසින් ලියු ලිපිය
පූජ්‍ය වැලිවිටියේ ශ්‍රී සෝරත නාහිමි

Category Posts

56th Commemoration of Ven. Weliwitiye Sri Soratha Maha Thero

56th Commemoration of Reverend Weliwitiye Sri Soratha Maha Thero: the trailblazer of contemporary Piriven University system and the pioneer of the University of Sri Jayewardenepura was held on 25th July 2019 at the Buddhist Shrine of the University.

Honorable Mahasangha, Prof. Sampath Amaratunge, Vice-Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Dr. Chaminda Konthesingha; Dean of the Faculty of Engineering; Heads of Departments, academic, administrative and non-academic staff members participated in the commemoration ceremony.

Related Articles on Ven. Weliwitiye Sri Soratha Maha Thero

Prof. Sampath Amaratunge’s Article on Ven. Welivitiye Sri Soratha Maha Thero
Commemoration speech on Rev Weliwitiye Sri Soratha Thero

Category Posts