புலமைசார்

புலமைசார்

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின்பட்டப்பின்பட்ட முகாமைத்துவ நிறுவனத்தின் வர்த்தக நிர்வாகம் தொடர்பான பட்டப்பின்பட்டம்  வல்லரசா நாடுகளின் புலமை பரிசில் நிகழ்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது
Read More
ஸ்ரீ ஜயடர்டனபுர பல்கலைக்கழக விஞ்ஞானப் பீடத்திற்காக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்கள் மற்றும் தற்காலிக விரிவுரையாளர்கள் 2017 மே மாதம் 19 ஆம் திகதி நியமனம் பெற்றனர். இச் சந்தா்பத்தில் ஸ்ரீ ஜயடர்டனபுர பல்கலைக்கழக உப வேந்தார் பேராசிரியர் திரு சம்பத் அமரதுங்க அவர்களும் பங்கேற்றினர்.  
Read More
Initiated in 2015, the Annual Research Awards Ceremony is a much awaited occasion in the university wherein the academia is recognized and awarded for their groundbreaking findings and outstanding excellence in the field of research. University of Sri Jayewardenepura, thus far has four well established laboratories and other emerging laboratories and it encourages academic research...
Read More