වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂක ධුරය එස්.එම්. අමරසේනට

කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ තාර්කික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එස්.එම්. අමරසේන මහතා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ නව අධ්‍යක්ෂක ලෙස වැඩ භාරගැනීම මහා සංඝ රත්නයේ සෙත් පිරිත් සජ්ජායන මැද්දේ 2018 ජනවාරි මස 10 වැනිදා සිදු විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ පීඨාධිපතිවරු ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

Upcoming Events

 1. Touch the Peak – J’pura annual online job fair and workshop 2020

  September 11 @ 8:00 am - September 25 @ 5:00 pm
 2. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 3. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 4. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 5. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11

Recent Posts

Dr. S. M. Amarasena Appointed as the Director of the Career Guidance Unit

Dr. S. M. Amarasena Senior Lecturer in the Department of Decision Science in the Faculty of Management Studies and Commerce was newly appointed as the Director of the Career Guidance Unit of the University of Sri Jayewardenepura on 10th January 2018. Dr. S. M. Amarasena assumed duties amidst invoking blessings by the Maha Sangha at the career guidance unit. New Director was warmly welcomed by Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura. Prof. Sudantha Liyanage, Dean of the faculty of Applied Sciences, Prof. Heamanthi Ranasinghe, Dean of the Faculty of Post Graduate Studies and by several academic members of the University and all the staff members of the Career Guidance unit participated in  the ceremonial event.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Touch the Peak – J’pura annual online job fair and workshop 2020

  September 11 @ 8:00 am - September 25 @ 5:00 pm
 2. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 3. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 4. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 5. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11

Recent Posts