වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂක ධුරය එස්.එම්. අමරසේනට

කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ තාර්කික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය එස්.එම්. අමරසේන මහතා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකයේ නව අධ්‍යක්ෂක ලෙස වැඩ භාරගැනීම මහා සංඝ රත්නයේ සෙත් පිරිත් සජ්ජායන මැද්දේ 2018 ජනවාරි මස 10 වැනිදා සිදු විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ පීඨාධිපතිවරු ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගිවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News