ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යාල පරිශ්‍රය විවෘත කිරීම සනිටුහන් කිරීමේ උත්සවය

ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය පිළිබඳ මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යාල පරිශ්‍රය විවෘත කිරීම සනිටුහන් කිරීමේ උත්සවය 2019 අගෝස්තු මස 5 වන දින පෙරවරු 11 සිට පස්වරු 1 දක්වා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලන ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ.

මෙම උත්සවයට විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද පීඨාධිපතිවරුන්ද  මහාචාර්ය හා ආචාර්යවරුන්ද අධ්‍යයන හා අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ද සිසුන්ද සහභාගී විය.

“ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය වැදගත් වන්නේ ඇයි?” යන මැයෙන් ආරාධිත දේශනය වෛද්‍ය පීඨයේ ප්‍රජා වෛද්‍ය විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය කුමුදු විජේවර්ධන මහත්මිය විසින් පවත්වන ලදී.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News