ආහාර විද්‍යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්ත සංසදය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ  The University Business Linkage Cell මගින් ප්‍රථම වරට සංවිධානය කරන ලද ආහාර විද්‍යා හා තාක්ෂණය පිළිබඳ කර්මාන්ත සංසදය 2019 මැයි මස 24 වන දින බත්තරමුල්ල වෝටර්ස් එජ්හිදී පැවැත්විණ. මෙම අවස්ථාවට කීර්තිමත් සමාගම් නියෝජිතයින්, කථිකාචාර්යවරුන්, පර්යේෂකයින් සහ උපාධි අපේක්ෂකයින් සහභාගී විය. තවද ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලලීන් කරුණානායක මහතාද, UBL cellහි අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ප්‍රියාන් පෙරේරා මහතාද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

 

Recent Posts

Industry Forum on Food Science and Technology

The University Business Linkage Cell of the University of Sri Jayewardenepura took initiative in organizing the first-ever Industry Forum on Food Science and Technology with the objective of introducing innovative research products and technologies of the university to the food industry. The forum was held on the 24th of May at Water’s Edge, Battaramulla with the presence of representatives from many distinguished companies, lecturers, researchers, and undergraduates. The occasion was graced by Dean- Faculty of Applied Sciences, Prof. Laleen Karunanayke and the Director of the UBL Cell, Dr. Priyan Perera. Extensive discussions held on product development and the current interests of the industry proved to be an invaluable platform for future collaborations between the university and the industry.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts