පරිගණක මුලික ගිණුම්කරණය පිලිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනාංශය විසින් මෙහෙයවනු ලබන පරිගණක මුලික ගිණුම්කරණය පිලිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාවහි 5 වන බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් මේ දිනවලදී නිකුත් කර ඇති අතර අයදුම්පත් 2017 දෙසැම්බර් මස 15 වැනිදාට ප්‍රථම භාර දිය යුතුය.

අයදුම්පත බාගත කරගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න : www.mgt.sjp.ac.lk/acc/course-fee-2

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts