ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව – 2018 / 2019 ( අයදුම්පත් භාරගැනීම කාලය දීර්ඝ කෙරේ)

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ, භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් පවත්වනු ලබන ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය 2018 අප්‍රේල් මස 23 දින. 

අයදුම්පත බාගත කරගන්න : Application-and-information-2018.doc
අයදුම්පත බාගත කරගන්න : applications-for-diploma-in-rural-development-2018.pdf

වැඩිදුර විස්තර : භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts