පර්යේෂණ ක්‍රමවේද සහ විද්‍යාත්මක ලේඛනය පිලිබඳ සහතිකපත් පාඨමාලාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය විසින් මෙහෙයවනු ලබන පර්යේෂණ ක්‍රමවේද සහ විද්‍යාත්මක ලේඛනය පිලිබඳ සහතිකපත් පාඨමාලාව සඳහා අයදුම් කිරීමේ අවසාන දිනය 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 31 වන අතර ඒ අයදුම් කිරීම සඳහා පහත සබැඳිය භාවිතා කරන්න : අන්තර්ජාල අයදුම් කිරීම

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News