ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සහතිකපත්‍ර/ඩිප්ලෝමා/උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පීඨයේ, ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනාංශයේ, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහාය ඒකකය විසින් මෙහෙයවනු ලබන පහත සඳහන් පාඨමාලා සඳහා 2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ව්‍යවසායකයන් හා වෘත්තීයවේදීන් බඳවා ගැනීම 2019.02.24 දක්වා සිදු කෙරේ.

01. ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව- CEBM

-පාඨමාලා කාලය- වසර 01
-පාඨමාලා ගාස්තුව- රු. 60,000.00 (වාරික තුනකින් ගෙවිය හැකි අතර අවශ්‍ය අයදුම්කරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන ණය මුදලක් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසේ)

02. ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව- DEBM

-පාඨමාලා කාලය- වසර 01
-පාඨමාලා ගාස්තුව- රු. 70,000.00 (වාරික තුනකින් ගෙවිය හැකි අතර අවශ්‍ය අයදුම්කරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන ණය මුදලක් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසේ)

03. ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව- ADEBM

-පාඨමාලා කාලය- වසර 01
-පාඨමාලා ගාස්තුව- රු. 80,000.00 (වාරික තුනකින් ගෙවිය හැකි අතර අවශ්‍ය අයදුම්කරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන ණය මුදලක් සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසේ)

අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි වීම සඳහා
https://goo.gl/forms/rGG9eNrH9olaLkN63

දේශණ පැවැත්වෙන්නේ ඉරිදා දිනවල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේදීය.
අයදුම්පත් හා විස්තර සඳහා 0112758823 අමතන්න.

සමායෝජක,
සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන සහාය ඒකකය,
ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනාංශය,
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය,
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

Category Posts

Entrepreneurship Business Management-Certificate / Diploma / Advanced Diploma

Applications for the academic year of 2019/2020 are being called from the entrepreneurs and professional until 24th February 2019 for following courses offered by the Small and Medium Enterprises Development Support Unit, Department of Entrepreneurship, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura

  1. Certificate in Entrepreneurial Business Management – CEBM

  • Duration of the Program- 01 Year
  • Course Fee- Rs. 60,000.00 (Can be paid in 03 installments. Necessary arrangements for an educational loan can be done for the applicants if needed)

2. Diploma in Entrepreneurial Business Management – DEBM

  • Duration of the Program- 01 Year
  • Course Fee- Rs. 70,000.00 (Can be paid in 03 installments. Necessary arrangements for an educational loan can be done for the applicants if needed)
  1. Advanced Diploma in Entrepreneurial Business Management – ADEBM

  • Duration of the Program- 01 Year
  • Course Fee- Rs. 80,000.00 (Can be paid in 03 installments. Necessary arrangements for an educational loan can be done for the applicants if needed)

Lectures are held at the University of Sri Jayewardenepura on Sundays.

For online registration
https://goo.gl/forms/rGG9eNrH9olaLkN63

Contact: 0112758823 for Applications and more details.

Coordinator
Small and Medium Enterprises Development Support Unit
Department of Entrepreneurship
Faculty of Management Studies and Commerce
University of Sri Jayewardenepura.

Category Posts