ව්‍යවසායකත්ව පශ්චාද් උපාධිය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාද් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය විසින් පිරිනැමෙන ව්‍යවසායකත්ව පශ්චාද් උපාධිය සඳහා අයැදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

අවසන් දිනය: 2018 ජුලි මස 31 වනදා  

අන්තර්ජාලය හරහා අයැදුම් කිරීමට පිවිසෙන්න: http://graduate.sjp.ac.lk

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News