වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරුකරණ දර්ශනපති/පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරු අධ්‍යයන අංශය විසින් පවත්වනු ලබන වතු කළමනාකරණ හා තක්සේරුකරණ දර්ශනපති/පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා සඳහා අයදුම්පත් දැන් කැඳවා තිබේ.

අයදුම්පත් බාරගන්නා අවසාන දිනය : 2019 ජූනි මස 30 වන දින

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News