කාර්මික ගණිත පිලිබඳ දර්ශනපති / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව

අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සහ වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/courses/postgraduate-diploma-msc-in-industrial-mathematics/

අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනය: 2017 සැප්තැම්බර් 29

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News