ප්‍රමාණාත්මක / ගුණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය සහ පර්යේෂණ නිර්මාණය පිලිබඳ සීග්‍ර කෙටි පාඨමාලවක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය දින 5 ක ප්‍රමාණාත්මක / ගුණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය සහ පර්යේෂණ නිර්මාණය පිලිබඳ සීග්‍ර කෙටි පාඨමාලවක් සඳහා අයදුම්පත් දැන් කැඳවේ.

අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසාන දිනය : 2018 සැප්තැම්බර් 28

අයදුම්පත බාගත කරගන්න http://graduate.sjp.ac.lk

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News