ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 44 වැනි උපධි ප්‍රාධානොත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 44 වැනි උපධි ප්‍රාධානොත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මස 06 සහ 07 යන දෙදින කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැත්විය. ප්‍රථම සහ පශ්චාත් උපාධි 3000 කට අධික ප්‍රමාණයක් පිරිනැමුණු මෙම උපධි ප්‍රාධානොත්සවයසඳහා  ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ආචාර්ය පුජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර හිමියන් සහ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය.

උපධි ප්‍රාධානොත්සවය ආවරණය කිරීමේ කටයුතු ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල මාධ්‍ය ඒකකය “ජපුර මීඩියා” විසින් සිදු කරන ලදී.

Category Posts

44th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura

44th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura was held on 6th and 7th September 2018 at Bandaranaike Memorial International Conference Hall, Colombo. Most Ven. Dr. Ittapana Dhammalankara Maha Nayake Maha Thero, Chancellor of the university and Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the university, Deans of Faculties, Heads of Departments and academic members graced the event.

This is the prime event in the University which offered Special Degrees, General Degrees and Postgraduate Degrees of the Faculties of Humanities and Social Science, Medical Sciences, Applied Sciences, Management Studies and Commerce and Graduate Studies. More than three thousand Degrees were conferred in seven sessions in this two-day Convocation.

In this year’s convocation at about 25 Doctoral Degrees and more than 250 master degrees were offered for postgraduate students representing various fields of studies. As well as Postgraduate Diplomas in Monitoring & Evaluation, Criminology & Criminal Justice, Marketing Management, Management, Industrial Analytical Chemistry, Real Estate Management & Valuation, Computer Science, Polymer Science & Technology,  Geographic Information Systems & Remote Sensing, Applied Finance, Entrepreneurial Business Management and in Science & Technology of Herbal Products were offered (List of Graduates – 44th Convocation).

Media coverage of the convocation was done by “Japura media” the Official Media Unit of the University of Sri Jayewardenepura.

Category Posts