ප්‍රමාණාත්මක/ගුණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය සහ පර්යේෂණ සැලසුම් නිර්මාණය පිලිබඳ කෙටි පාඨමාලාවක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේ මගින් ප්‍රමාණාත්මක/ගුණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය සහ පර්යේෂණ සැලසුම් නිර්මාණය පිලිබඳ දින 5 ක කඩිනම්  කෙටි පාඨමාලාවක් 2018 ජුලි මස 02 වැනිදා සිට 06 වැනිදා දක්වා පැවැත්වේ.

අයදුම් පත් කැඳවීම අවසාන දිනය : 2018 ජුනි මස 25

අයදුම් පත ලබා ගැනීමට පිවිසෙන්න : graduate.sjp.ac.lk

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News