‘’ඇබ්බැහිවීම් පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාව සහ පුනරුත්ථාපනය 2022/2023‘’ පාඨමාලාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය, දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරන 

‘’ඇබ්බැහිවීම් පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාව සහ පුනරුත්ථාපනය  2022/2023 පාඨමාලාව”

පාසල් අධ්‍යාපනය අවසන් වූවන්, පොලිසිය, සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව, බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව, පුනරුත්ථාපන අමාත්‍යංශය, ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන්, මනෝවිද්‍යා උපදේශකවරුන් ඇතුළු මනෝවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රයන්හි නියුතු සහ උනන්දුවක් දක්වන අය ගෙන් උක්ත පාඨමාලාවට අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

 

පාඨමාලා කාලය අවුරුදු 01            

(ඉරිදා දින පෙ.ව.8.00 සිට ප.ව.5.00 දක්වා)

 

අධ්‍යයන මාධ්‍ය – සිංහල අයදුම්පත් ගාස්තුව රු.500.00

පාඨමාලා ගාස්තුව – රු.56000.00

විභාග ගාස්තුව      – රු.1500.00

 

පාඨමාලාවේ ප්‍රතිලාභ

  • පුනරුත්ථාපන සහ උපදේශන සේවාවෙන් නියුතු නිළධාරීන්ට උසස්වීම් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම සඳහා.
  • උපදේශන සේවාවල රැකියා සඳහා අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා.
  • උපදේශන හා පුනරුත්ථාපන ක්ෂේත්‍ර වල රැකියාවන්හි නිරතවූවන්ට අවශ්‍ය න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා.
  • පුනරුත්ථාපනය හා මනෝවිද්‍යාව පිළිබඳ දේශිය හා විදේශීය දැනුම ලබා දීම.

අවශ්‍ය සුදුසුකම්

  • අ.පො.ස (උ.පෙළ) ඕනෑම විෂයන් තුනක් (3) සමත් වීම.
  • අ.පො.ස (id.පෙළ) විභාගයෙන් දෙවරකට නොවැඩි වාර ගණනකදී සම්මාන තුනක් (3) ඇතුළුව විෂයන් හයකින් සමත් විම

    හෝ

  • පොලිස්, බන්ධනාගාර, පරිවාස හා ළමා රක්ෂණ, ත්‍රිවිධ හමුදා, සුරාබදු, අන්තරායකර ඖෂධ පාලක මණ්ඩලයේ උපදේශන සේවා ඇතුළු ක්ෂේත්‍රවල අවම වශයෙන් වසර තුනක (3) ක පළපුරුද්දක් තිබීම

අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය

අදාළ අයදුම්පත බාගත (Download) කරගැනීමට

Diploma Application 2022

 

අයදුම්පත් ගාස්තුව රු.500.00ක් වන අතර එය ඕනෑම මහජන බැංකු ශාඛාවකින් ගිණුම් අංක 013010001587  දරන ගිණුමට ගෙවිය යුතුය. (සැ.යු:- මෙම ගිණුම් අංකයට ගෙවිය යුත්තේ අයදුම්පත් ගාස්තුව වන රු.500.00 පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)  මුදල් තැන්පත් කර අදාළ රිසිට් පත සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත සමඟ අමුණා පහත සඳහන් ලිපිනයට 2022.04.20 දිනට ප්‍රථම යොමු කළ යුතුය.

                                                                                    විමසීම්,

ඇබ්බැහිවීම පිළිබ මනෝවිද්‍යාව සහ පුනරුත්ථාපනය,                     පාඨමාලා සමායෝජක

                       

දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය,                                             ආචාර්ය ආශා නිමාලි ප්‍රනාන්දු ,          

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීයවිද්‍යා පීඨය,                                                දර්ශනය හා මනෝවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය,

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය,                                                        මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජවිද්‍යා පීඨය,

ගංගොඩවිල , නුගේගොඩ.                                                             දු අංක 011 2758348 /  011 2802272 /                                                                                                                                                                                                            077 749 1468         

      

Category Posts