චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (Diploma in Chinese Language) – 2022 දෙවන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය මඟින් පවත්වනු ලබන චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව
2021 වර්ෂයට පහත සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති අයගෙන් 2022 මැයි 31දිනට පෙර අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව

සුදුසුකම්
  • අවම විෂයන් දෙකක් සහිතව අ.පො.ස (උ/පෙළ) සමත්වීමහෝ
  • එක්වරකින් අවම විෂයන් හයක් සම්මාන හතරක් සහිතව අ. පො. ස (සා/පෙළ) සමත්වීමසහ
  • අදාළ ක්ෂේත්‍රයෙහි අවම වශයෙන් වසර තුනක සේවා පළපුරුද්දක් තිබීමහෝ
  • අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ SLQF දෙවන මට්ටමෙහි හෝ NVQ 3/4 මට්ටමෙහි පාඨමාලාවක් සාර්ථකව හදාරා තිබීමසහ
  • තෝරාගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් සමත්වීම

පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් තෝරා ගැනීම විශ්වවිද්‍යාලය සතු ය

  • ගාස්තුව – රු. 40,000/= (පළමු අර්ධ වාර්ෂිකය තුළ වාරික දෙකකින් ගෙවිය හැකිය.)
  • කාලය – එක් අවුරුද්දයි (අර්ධ වාර්ෂික 02)
  • දේශන – සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව 8.00 සිට ප.ව 4.00 දක්වා
  • මාධ්‍ය – සිංහල, ඉංග්‍රීසි, චීන

 

අයදුම්පත සහ පාඨමාලාව පිළිබඳ විස්තර www.sjp.ac.lk/fhss වෙබ් අඩවියෙන් සහ පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශයෙන් ලබාගත හැකිය. අදාළ අයදුම්පත සමග ගංගොඩවිල මහජන බැංකු ශාඛාවේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජවිද්‍යා පීඨයේ ගිණුම් අංක 013010001579ට බැරවන පරිදි රු.1000/= ක මුදලක් ගෙවා ලබා ගත් රිසිට්පත අයදුම්පත්‍රය ද සමග පාඨමාලා සමායෝජක, චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව, පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ යන ලිපිනයට යොමු කළ යුතුය.

සැ.යු. පාඨමාලාව ආරම්භයේ දී දැනට පවතින වසංගත තත්වය නිසා zoom මඟින් සහ පසුව විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ දේශන කටයුතු සිදුකෙරෙනු ඇත. මෙම ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් අයදුම් කළ යුතු වේ.

විමසීම් :
මහාචාර්ය ඒ.එම්.එන්.ඩබ්. මෙන්ඩිස්
පාඨමාලා සමායෝජක
චීන භාෂාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයනාංශය
දු.ක. 0714843284/0112758307
E-mail – palifhss@gmail.com

Category Posts