ජපුර උපාධි අපේක්ෂකයින්ගෙන් කඳසුරිඳු ගී රඟපුජා

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අපේක්ෂකයින්ගේ විසින් “කඳසුරිඳු ගී රඟපුජා” නමින් සංවිධානය කරන ලද ගීත සහ නර්තන ඉදිරිපත් කිරීමේ වැඩසටහනක් 2018 නොවැම්බර් මස 03 වැනිදා රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේදී පැවැත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ගරු උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික සම්බන්දතා අමාත්‍ය ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සහ සෞන්දර්ය කලා විශ්විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ආරියරත්න කළුආරච්චි මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය.

Category Posts

Japura Students Pay Tribute to Katharagama Deity (කඳසුරිඳු ගී රඟපුජා)

Undergraduates of the University of Sri Jayewardenepura paid their tribute to Katharagama Deity by devotional dancing performances at Ruhunu Maha Katharagama Devalaya on 3rd November 2018. This was an event of devotional songs and dances performed for Katharagama deity. The event was graced by the Hon. Dr. Wijayadasa Rajapaksa Minister of Higher Education & Cultural Affairs, Prof. Ariyarathne Kaluarachchi of the University of Visual and Performings art and by many other prestigious invitees.

Category Posts