44 වැනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය 2018 උපාධි ලෝගු සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම

උපාධි ලෝගු සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම.

2018 සැප්තැම්බර් මස 01 සහ 02 දෙදින පෙරවරු 09.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා සහ පස්වරු 01.00 සිට පස්වරු 04.00 දක්වා උපාධි ලෝගු සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර අදාළ පීඨයෙන් නිකුත් කරනු ලැබේ.

උපාධි ලෝගුව සහ සාටකය සඳහා මුදල් ගෙවීම.

උපාධි ලෝගුව හා සාටකය ලබා ගැනීම සඳහා රු. 3000/- ක තැන්පතු මුදල ගෙවීම සඳහා ශිෂ්‍ය ගෙවීම් පද්ධතිය වෙත පිවිසීමට පහත සබැඳිය භාවිතා කරන්න.

http://stu.payments.sjp.ac.lk/slipPrintingOnlinef.php

උපාධි ලෝගුව සමඟ සාටකය ආපසු භාරදීම.

උපාධි ලෝගුව සමඟ සාටකය ඔබගේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සව සැසිය අවසානයේ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පිහිටවනු ලබන විශේෂ කවුන්ටරයට භාරදීමෙන් පසුව ඔබ විිසින් උපාධි ලෝගුව සඳහා ගෙවන ලද තැන්පත් මුදල වන රු. 3000/- ද එදිනම ඔබට ලබාගත හැකිය.

නැතහොත් පහත සඳහන් දිනයන්හිදී පමණක් පීඨ කාර්යාලයට උපාධි ලෝගුව සහ සාටකය භාරදිය හැකිය.

2018.09.15 (සෙනසුරාදා)
2018.09.16 (ඉරිදා)

ඡායාරූප ලබා ගැනීම.

ඡායාරූප සඳහා මිල ගණන් පහත පරිදි වේ.

ඡායාරූපයේ ප්‍රමාණය මිල ගණන් (රු.)
8” x 12” 199 /-
10” x 12” 199 /-
10” x 15” 199 /-
DVD 100 /-
Soft Copy 50 /-

ඉහත මිල ගණන් වලට අමතරව වෙනත් කිසිදු ගෙවීමක් සිදු නොකරන ලෙස මෙයින් දන්වමි.

උපාධිලාභීන්ගේ නාම ලේඛණය DAILY NEWS පුවත්පතේ පළකිරීම

මෙවර උපාධිප්‍රදානෝත්සවයේදී උපාධි ලබාගන්නා සියළුම උපාධිලාභීන්ගේ නාම ලේඛණය ඇතුලත් විශේෂ අතිරේකයක් 2018.09.06 දින Daily News පුවත්පත සමඟ නිකුත්කෙරේ.

නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී
අධ්‍යයන ශිෂ්‍ය කටයුතු හා ප්‍රකාශන අංශය

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News