ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය සඳහා රු. බිලියන 8.9ක ආයෝජනයක්

8.9bn investment on University of Sri Jayewardenepura, Engineering Faculty

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය අතර ගිවිසුමක් 2019 පෙබරවාරි මස 13 වන දින අත්සන් තැබූ අතර මෙය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ සංකල්පයක් සඵල වීමක්වේ.
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් පූර්ණ වශයෙන් අරමුදල් සපයන ලද මෙම පීඨයේ කටයුතු අදියර දෙකකින් සිදු කිරීමට නියමිත අතර මූලික අදියරේ රු. බිලියන 6.7ක ආයෝජනයක්ද දෙවන අදියරේදී රු. බිලියන 1.2ක ආයෝජනයක්ද ලෙස සිදු කිරීමට නියමිත වේ. තවද කොට්ටාවේ පීඨ භූමිය සඳහා 2019 ජාතික අයවැයෙන් රු. බිලියන 1ක මුදලක්ද වෙන් කෙරිණ. එමනිසා එම පීඨය සඳහා මුළු ආයෝජනය රු. බිලියන 8.9ක් වේ.
මෙමගින් දැනටද පීඨ 3ක් සමගින් ක්‍රියාත්මක වන ඉංජිනේරු පීඨය සඳහා ජාතික හා විශ්ව විද්‍යාලයීය ප්‍රාග්ධනයට දායක වන නව නිපැයුම් හා නවෝත්පාදනයන් ඇති කිරීමට අවශ්‍ය ඉඩකඩ හා උපකරණ ලබා දෙනු ඇතැයි අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් කිරීමෙන් පසුව උපකුලපති තුමා පැවසීය.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය 2016 වර්ෂයේ අග භාගයේ ස්ථාපිත කරන ලදී. දෙපාර්තමේන්තු පහක් සහිත පීඨයක් වන එහි දැනටමත් සිය දැනුම හා කුසලතා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සිසුන් හට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීමේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ඇත.

 

Read More

ඩේලිමිරර් පුවත්පත් ලිපිය : http://www.dailymirror.lk/article/ADB-to-pump-in-US-mn-to-local-university-system-to-nurture-technology-oriented-graduates-162361.html

ඩේලිනිවුස් විද්‍යුත් ලිපිය : http://www.dailynews.lk/2019/02/14/business/177492/adb-universities-sign-agreements-totaling-145-mnhttp://eng.sjp.ac.lk/

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව : https://www.adb.org/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News