ඉංජිනේරු පිඨයේ පුස්තකාලය සඳහා පොත් පරිත්‍යාගයක්

සමාජවාදී රටවල්වල ශ්‍රී ලාංකික උපාධිධාරී සංගමයේ නියෝජිතයින් පිරිසක් අතින් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පිඨයේ පුස්තකාලය සඳහා පොත් පරිත්‍යාගයක් 2018 මැයි මස 15 වැනිදා සිදුකෙරිණි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts