ඉංජිනේරු පීඨයේ නව පීඨාධිපතිතුමා ලෙස ආචාර්ය චමින්ද කොන්තසිංහ මහතා රාජකාරි භාර ගනී

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨයේ නව පීඨාධිපතිතුමා ලෙස ආචාර්ය චමින්ද කොන්තසිංහ මහතා රාජකාරි භාර ගනී. 2019 ජූලි මස 15 වන දින පැවැත්වූ මේ උත්සවය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද පීඨවල පීඨාධිපතිවරුන්ද අධ්‍යනාංශ ප්‍රධානීවරුන්ද ආචාර්යවරුන්ද තවත් සම්භාවනීය අමුත්තන් රැසක්ද සහභාගී විය.

Dr. Chaminda Konthesingha Google Scholar Profile>> 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News