ඉංජිනේරු පීඨයේ නව පීඨාධිපති තුමා ලෙස ආචාර්ය චමින්ද කොන්තසිංහ මහතා තේරී පත්වේ

ඉංජිනේරු පීඨයේ නව පීඨාධිපති තුමා ලෙස ආචාර්ය චමින්ද කොන්තසිංහ මහතා 2019 ජූලි මස 1 වනදා පැවති පීඨ මණ්ඩල රැස්වීමේදී තේරී පත්විය. මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාද සහභාගී විය.

Dr. Chaminda Konthesingha Google Scholar Profile>> 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts