ඉංග්‍රීසි ශාත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) සහ ශාත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාවන්හි නම්නීකරණ වැඩසටහන්

ශී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි ශාත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාවහි නම්නීකරණ වැඩසටහන 2017 දෙසැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවති අතර ශාත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාවහි නම්නීකරණ වැඩසටහන 2017 දෙසැම්බර් මස 17 වැනිදා පැවැත්විය.

මේ අවස්ථා සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී වුහ.

Category Posts

Orientation Programmes for the New Intakes of the BA in English (Gen.) and BA (Gen.) External Degrees

Orientation Programme for the new batch of BA in English (General) External Degree was held on 16th December 2017 and for the new intake of the BA (General) External Degree, orientation programme was held on 17th December 2017.

Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura, Prof. D. P. S. Chandrakumara, Dean Faculty of Humanities and Social Sciences graced the both events.

Also Dr. Lalith Ananda, Head, Department of English and Linguistics, Coordinators of the External Degree and Extension Course Unites as well as several academics of the Faculty f Humanities and Social Sciences participated in the Orientation Programme of the BA in English (Gen.) External Degree.

In the Orientation Programme of the BA (General) External Degree, Dr. Senani Harischandra, Head of the Department of Sinhala and Mass Communication, Dr. Alexander Kapukotuwa, Head of the Department of History and Archaeology, Prof. Sunil Rathnayaka, Head of the Department of Geography; and several academics of the Faculty of Humanities and Social Sciences participated.

Category Posts