ඉංග්‍රීසි ශාත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) සහ ශාත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාවන්හි නම්නීකරණ වැඩසටහන්

ශී‍්‍ර ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි ශාත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාවහි නම්නීකරණ වැඩසටහන 2017 දෙසැම්බර් මස 16 වැනිදා පැවති අතර ශාත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධි පාඨමාලාවහි නම්නීකරණ වැඩසටහන 2017 දෙසැම්බර් මස 17 වැනිදා පැවැත්විය.

මේ අවස්ථා සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ඩී. පී. එස්. චන්ද්‍රකුමාර මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී වුහ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News