5 වැනි බහුවිධ ප්‍රවේශය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව – 2018

 

5 වැනි බහුවිධ ප්‍රවේශය පිලිබඳ අන්තර්ජාතික සමුළුව 2018 අගෝස්තු මස 31 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් මස 02 වැනිදා දක්වා කළුතර “ටැංජරින්” හෝටලයේදී පැවැත්විය. “බහුවිධ ප්‍රවේශය හරහා තිරසර සංවර්ධනය” යන තේමාව යටතේ පැවති මෙම සමුළුවේ ප්‍රධාන දේශකය ලෙස විද්‍යා, තාක්ෂණ, පර්යේෂණ, කුසලතා සංවර්ධන සහ උඩරට උරුමය පිලිබඳ අමාත්‍ය ගරු මහාචාර්ය මොහාන් මුණසිංහ මහතා සහභාගී වූ අතර ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ගරු සරත් අමුණුගම මහතා සහභාගිවිය.

 

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...