ජපුර 13 වැනි භාහිර උපාධි උපාධි ප්‍රධානොත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 13 වැනි බාහිර උපාධි උපාධිප්‍රධානොත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මස 27 සහ 28 දෙදින කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වූ අතර ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති පුජ්‍ය ආචාර්ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර මහා නායක හිමියන්ගේ අතින් උපාධි ප්‍රධානය සිදු විය.

බාහිර උපාධි පාඨමාලා වන ශාස්ත්‍රවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය, සමාජීය විද්‍යාවේදී පාරිසරික හා සංවර්ධන අධ්‍යයන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය, විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය, විද්‍යාවේදී කළමනාකරණ (රාජ්‍ය) සාමාන්‍ය බාහිර උපාධිය, වාණිජවේදී (සාමාන්‍ය) බාහිර උපාධිය යන උපාධි මෙම උපාධිප්‍රධානොත්සවයේදී පිරිනැමිය.

Category Posts

13th External Degree Convocation of USJP

13th  External Degree convocation of the University of Sri Jayewardenepura was held on 27th and 28th August 2018  at  Bandaranaike Memorial International Conference Hall – Colombo (BMICH). His Grace the Most Ven. Dr. Ittapana Dhammalankara Maha Nayake Maha Thero, the Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura conferred the Degrees in the presence of Prof. Sampath Amaratunge, the Vice-chancellor of the University of Sri Jayewardenepura. Deans of Faculties, Heads of Departments, Mr. K. Gnanasiri Britto, Registrar of the university and a large number of academic members also participated in the event.

Bachelor of Arts (General) External Degree, Bachelor of Social Science (General) External Degree in Environmental and Development Studies, Bachelor of Commerce (General) External Degree, Bachelor of Science Business Administration (General) External Degree, and Bachelor of Science Management (Public) (General) External Degree, were conferred in five sessions held on aforesaid two days.

Category Posts