ඉන්දියානු ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් සඳහා වූ විදේශ පුහුණු වැඩසටහනේ සහතික පත් බෙදා දෙයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය විසින් ඉන්දියානු වනාන්තර පරිසර හා දේශගුණික වෙනස්කම් අමාත්‍යාංශ ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද විදේශ පුහුණු වැඩසටහන 2019 ජනවාරි මස 27 වන දින සිට 2019 පෙබරවාරි මස 7 වනදා දක්වා පැවැත්විණ. එම වැඩසටහනේ අවසන් සැසිවාරය හා සහතික පත් ප්‍රදානය කිරීම 2019 පෙබරවාරි මස 8 වනදා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණ.
එයට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ජෙය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය සහ තවත් සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය. එමෙන්ම ඉන්දියානු ජෙය්ෂ්ඨ නිලධාරීන් 20 දෙනෙක් පමණ මෙම පුහුණු වැඩසටහන සඳහා සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News