උපාධි අධ්‍යයන පීඨය සම්පත් බැංකුව සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි අධ්‍යයන පීඨය සම්පත් බැංකුව සමග අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීම 2018 ජනවාරි මස 19 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුවිය.

Recent Posts

Faculty of Graduate Studies signs a MOU with Sampath Bank

The Faculty of Graduate Studies of the University of Sri Jayewardenapura and the Sampath Bank, one of the nation’s most innovative banks, signed a Memorandum of Understanding on 19th January 2018, enabling the two organizations to work collaboratively for the betterment of financial education and the economic growth of the country. The MOU was signed by Professor Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura and Mr. Lalith Weragoda, Assistant General Manager – Human Resources, Sampath Bank PLC.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts