පශ්චාත් උපාධි පිඨය සහ වෝටර්ස් එජ් අතර අවබෝධතා ගිවුසුමක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ  පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය සහ “වෝටර්ස් එජ්” හෝටලය අතර අවබෝධතා ගිවුසුමක් 2018 මැයි මස 11 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ද සහභාගිත්වයෙන් අත්සන් තැබිය.

Category Posts

Faculty of Graduate Studies of USJP signs MOU with Waters Edge Hotel

The Faculty of Graduate Studies of the University of Sri Jayewardenepura signs MOU (Memorandum of Understanding) with the Waters Edge Hotel, Sri Lanka. The event was taken place on 11thMay 2018 at the University, with the participation of the Vice Chancellor of the University of Sri Jayewardenepura Prof. Sampath Amaratunge, Dean of the Faculty of Graduate Studies; Prof. Hemanthi Ranasinghe and the Administrative Members of the Waters Edge Hotel Sri Lanka.

Category Posts