ඉන්දියානු ජෙය්ෂ්ඨ නිලධාරීන් සඳහා විදේශ පුහුණු වැඩසටහනක් පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨය විසින් ඉන්දියානු වනාන්තර පරිසර හා දේශගුණික වෙනස්කම් අමාත්‍යාංශ ජෙය්ෂ්ඨ නිලධාරීන් සඳහා සංවිධානය කරන ලද විදේශ පුහුණු වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය 2019 ජනවාරි මස 27 වන දින පැවැත්විණ. එම පුහුණු වැඩසටහන 2019 පෙබරවාරි මස 7 වනදා දක්වා පැවැත්වේ.
එයට පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මිය, ව්‍යවහාරික විද්‍යා පීඨ පීඨාධිපති මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා, වන හා පරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මහතා සහ තවත් සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගී විය. එමෙන්ම ඉන්දියානු ජෙය්ෂ්ඨ නිලධාරීන් 20 දෙනෙක් පමණ මෙම පුහුණු වැඩසටහන සඳහා සහභාගීවේ.

 

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts