උපාධිධාරි ලැයිස්තුව – ජපුර 44 වැනි උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 44 වැනි උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2018 සැප්තැම්බර් මස 6 සහ 7 යන දෙදින කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ. ප්‍රථම සහ පශ්චාත් උපාධි ලබාගන්නා සියලුම සිසුන් සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති ආචාර්ය පුජ්‍ය ඉත්තෑපානේ ධම්මාලංකාර හිමියන් සහ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සුභාසිංශන පණිවිඩ නිකුත් කර ඇත.

මිට  අමතරව පීඨ 7 පීඨාධිපතිවරුන් සහ රෙජිස්ටාර් විසින් පහත නම් සඳහන් උපාධිධාරීන් සඳහා තම සුභාසිංශන ඉදිරිපත් කළහ.

උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය වෙනුවෙන් සුභාසිංශන පණිවිඩ : Convocation_Messages.pdf
උපාධිධාරි ලැයිස්තුව – 44th Convocation.pdf

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

List of Graduants – 44th Convocation of University Sri Jayewardenepura

44th Convocation of USJP will be held on 6th and 7th September 2018 at BMICH, Colombo. Ven. Dr. Iththapane Dhammalankara Thero, Chancellor of the university and Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor of the university congratulate both the graduate and postgraduate students of the university who will be conferred upon their respective degrees.

Prof. D. P. S. Chandrakumara, Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, Prof. Sudantha Liyanage, Dean, Faculty of Applied Sciences and the Acting Dean of the Faculty of Technology, Dr. U. Anura Kumara, Dean, Faculty of Management Studies and Commerce, Senior Prof. Surangi G. Yasawardene, Dean, Faculty of Medical Sciences, Prof. Hemanthi Ranasinghe, Dean, Faculty of Graduate Studies, Dr. S. S. A. M. Subasinghe, Dean, Faculty of Engineering and Mr. K. Gnanasiri Britto, Registrar convey their wishes to the following graduands who will be graduated.

Download Convocation Messages: Convocation_Messages.pdf
Download List of Graduants – 44th Convocation.pdf
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts