නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම් නිසා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට සිදුවිය හැකි බලපෑම් පිලිබඳ ආරාධිත දේශනයක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින් අවසන් වසර සිසුන් වෙනුවෙන් සංවිධානය කරන ලද, නිදහස් වෙළෙඳ ගිවිසුම් නිසා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට සිදුවිය හැකි බලපෑම් පිලිබඳ ආරාධිත දේශනයක් 2018 අගෝස්තු මස 28 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාලීය මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News