ඵලදායිතා සාර්ථකත්වයට නව ප්‍රවේශයක් ප්‍රසිද්ධ දේශනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි පිඨය සහ ශ්‍රී ලංකා තත්ත්ව හා ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ සංගමය එක්ව සංවිධානය කරන ලද “ඵලදායිතා සාර්ථකත්වයට නව ප්‍රවේශයක්” ප්‍රසිද්ධ දේශනය 2018 ජනවාරි මස 26 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News