සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි : ආචාර්ය පබිලිස් සිල්වා මහතාගේ ආරාධිත දේශනය

ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි වැඩමුළු මාලාවේ සිව්වන අදියර ශ්‍රී ලාංකික සාම්ප්‍රදායික ආහාර ජාත්‍යන්තරයේ ප්‍රවර්ධනයෙහිලා සුවිසල් සේවයක් සලසන ආචාර්ය පබිලිස් සිල්වා මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2019 ජනවාරි මස 23 වන දින පැවැත්විණ. 250කට අධික උපාධි අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාවක් සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි පළමු වැඩමුළුව : Phase 1
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි දෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 2
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි තෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 3

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts