සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි : ආචාර්ය පබිලිස් සිල්වා මහතාගේ ආරාධිත දේශනය

ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ලද සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි වැඩමුළු මාලාවේ සිව්වන අදියර ශ්‍රී ලාංකික සාම්ප්‍රදායික ආහාර ජාත්‍යන්තරයේ ප්‍රවර්ධනයෙහිලා සුවිසල් සේවයක් සලසන ආචාර්ය පබිලිස් සිල්වා මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් 2019 ජනවාරි මස 23 වන දින පැවැත්විණ. 250කට අධික උපාධි අපේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාවක් සහ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි පළමු වැඩමුළුව : Phase 1
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි දෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 2
සාර්ථකත්වයේ සෙවනැලි තෙවැනි වැඩමුළුව : Phase 3

Category Posts

Shadow of Success-Guest Speech by Dr. Pabilis Silva

The fourth phase of the “Shadows of Success” workshop series organized by the Career Guidance Unit of the University of Sri Jayewardenepura was successfully held with the participation of world-renowned chef Dr. Publis Silva who has been a pioneer in promoting traditional Sri Lankan cuisine to the world, on 23rd January 2019. More than 250 undergraduates and a large number of academic members participated in the workshop.

Shadow of Success Phase 1 by Mr. Jackson Anthony>>
Shadow of Success Phase 2 by Mr. Lasith Malinga>>
Shadow of Success Phase 3 Mr. Dilantha Malagamuwa>>

 

Category Posts